“บ้านล้านหลัง เฟส 2” กู้สินเชื่อซื้อบ้าน ธอส. ปรับวงเงินสูงสุด 1,500,000 บาท ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ลงทะเบียนบ้านล้านหลัง

บ้านล้านหลัง 2565 เปิดเงื่อนไขกู้สินเชื่อ บ้านล้านหลัง เฟส 2 มีอะไรบ้าง โดยครม. เห็นชอบปรับเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง เฟส 2 โดยปรับเงื่อนไขในการปล่อยสินเชื่อของ ธอส. จากเดิมที่กำหนดราคาซื้อขายหลักประกันต่อหน่วยและวงเงินกู้สูงสุดต่อรายไม่เกิน 1,200,000 บาท เป็นไม่เกิน 1,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

บ้านล้านหลัง เฟส 2 2565 คืออะไร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดทำโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 เพื่อช่วยประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น ด้วยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรกเท่ากับ 1.99% ต่อปี ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี เงินงวดคงที่ 84 งวดแรก ( 7 ปี ) ให้กู้เพื่อซื้อบ้าน หรือคอนโดมิเนียม(ห้องชุด) ทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัยใหม่ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ บ้านมือสอง (รวมถึงบ้านมือสองของ ธอส.) เพื่อปลูกสร้าง หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้าง และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัยพร้อมกับการขอกู้ซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียม และยังยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับผู้กู้  2 ประเภท 1.ค่าประเมินราคาหลักประกัน และ 2.ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง

 

ค่าธรรมเนียมฟรี มีอะไรบ้าง

 • ค่าประเมินราคาหลักประกัน
 • ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง

 

ช่องทางการสมัครบ้านล้านหลัง เฟส 2

สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถรับรหัสเข้าร่วมโครงการทาง Mobile Application : GHB ALL ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566 หรือ ก่อนเต็มกรอบวงเงินของโครงการ

 

ขั้นตอนลงทะเบียน”โครงการบ้านล้านหลัง เฟส 2″

 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชั่น GHB ALL โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS, Android และ Huawei 
 2. กดลงทะเบียนเพื่อรับรหัสเข้าร่วมโครงการ จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วน
 3. รับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่าน GBH Buddy
 4. นำรหัสไปยื่นกู้สินเชื่อที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

 

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนบ้านล้านหลัง เฟส 2

เอกสารส่วนบุคคล

 1. บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 3. สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

 

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 1. ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 2. สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 3. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 1. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 2. สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 3. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 4. รูปถ่ายกิจการ
 5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

 

เอกสารหลักประกัน

 1. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ
 2. หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับ  สำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)
 3. สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 4. สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า
 5. ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม

แบบแปลน

 1. ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 2. อื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆ ของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้ธนาคารปรับเพดานสัดส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) สำหรับลูกค้าที่ซื้อที่อยู่อาศัยจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในสัญญากู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยหลังที่ 1 ที่มีราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท ให้อยู่ที่ 100% ของมูลค่าหลักประกัน พร้อมให้เงินกู้เพิ่มเพื่อซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ในการอยูอาศัยอีก 10% (รวมวงเงินให้กู้สูงสุด 110% ของมูลค่าหลักประกัน) เพื่อช่วยให้ประชาชนที่ต้องการมีบ้านและมีความต้องการวงเงินกู้เพิ่มในระดับที่สอดคล้องกับรายได้เพื่อนำไปใช้จ่ายในด้านการซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย

 

โดยขณะนี้ธนาคารอยู่ระหว่างการกำหนดหลักเกณฑ์ของกลุ่มลูกค้าที่จะสามารถได้รับวงเงินกู้สูงสุด 110% ของมูลค่าหลักประกัน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนยื่นกู้ตามเพดาน LTV ใหม่อย่างเป็นทางการได้ภายในเดือนมิถุนายน 2565

 

 

ข้อมูลจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์