รายละเอียดผู้มีสิทธิขอกู้เงิน “สินเชื่ออิ่มใจ” วงเงิน 1 แสนบาท จากธนาคารออมสิน พร้อมวิธีลงทะเบียน

“สินเชื่ออิ่มใจ” สมัครสินเชื่ออิ่มใจออมสิน ช่วยธุรกิจร้านอาหาร วงเงิน 1 แสน ปลอดหนี้ 6 งวดแรก เช็คอัปเดตวิธีลงทะเบียนกู้เงินได้ที่นี่

“สินเชื่ออิ่มใจ” สำหรับธุรกิจร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องกิจการร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งมีเงื่อนไขในการยื่นกู้ ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติผู้ยื่นกู้

 • เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจาหน่ายแบบถาวร เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ / ภัตตาคาร / ร้านที่มีลักษณะเป็นบูธ / ผู้ประกอบการรถ Food Truck ซึ่งไม่ใช่ร้านแบบหาบเร่ / แผงลอย / รถเข็น
 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีผู้กู้พร้อมสถานประกอบการ และยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน
 • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
 • มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน
 • รายละเอียดสินเชื่อ

   

  วงเงินกู้ ไม่เกินรายละ 100,000 บาท ไม่นับรวมกับวงเงินสินเชื่อธุรกิจห้องแถว โดยแยกตามรูปแบบของร้านค้า ดังนี้

   

  • รูปแบบที่ 1 ประกอบไปด้วย ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีรูปแบบเป็น Booth / Food court / POP UP Store / Food Truck หรือร้านค้าที่มีลักษณะเดียวกัน
  • รูปแบบที่ 2 ประกอบไปด้วย ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีรูปแบบเป็นภัตตาคาร / ร้านในห้างสรรพสินค้า / ร้านค้าที่อยู่ในห้องแถว หรือ อาคารพาณิชย์

   

  หมายเหตุ : กรณีภาพถ่ายผู้กู้พร้อมสถานประกอบการไม่ชัดเจน/ไม่มี เอกสารสิทธิ์ ให้ถือเป็นรูปแบบที่ 1 หรือให้สาขาตรวจสอบขนาดของ รูปแบบร้าน ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามวงเงินที่ต้องการ

   

   

  อัตราดอกเบี้ย

   

  • อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)
  • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก ร้อยละ 3.00 ต่อปี ของเงินต้นที่ถึงกาหนดชำระ (Effective Rate)
  • ค่าธรรมเนียม ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

   

  ระยะเวลาการชำระคืน : สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย)

  หลักประกันเงินกู้ :ไม่มีหลักประกัน

  วงเงินรวมของโครงการ : จำนวนเงิน 2,000 ล้านบาท

   

  ช่องทางให้บริการสินเชื่อ

   

  • ลูกค้าลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่าน www.gsb.or.th ด้วยตนเอง หรือ ติดต่อที่ธนาคารออมสินสาขา เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับลูกค้า
  • ลูกค้าที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามที่ธนาคารกาหนด ให้ยื่นขอสินเชื่อผ่าน Mobile Application MyMo เป็นหลัก