สินเชื่อใหม่ ธ.ก.ส. ให้กู้ยืมเงิน 100,000 บาท ผ่อนนาน 60 เดือน ไม่ต้องเป็นเกษตรกรก็กู้ยืมได้

สวัสดีครับ วันนี้ทางเว็บไซต์เรามีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สินเชื่อดีๆที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกร และบุคคลทั่วไปที่กำลังมองหาสินเชื่อเงินทุนเพื่อมาต่อยอดให้กับธุรกิจและการเกษตรหรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน วันนี้ทางเว็บไซต์เราจึงจะขอพาทุกท่านมาแนะนำให้รู้จักกับสินเชื่อที่กล่าวมาข้างต้นนี้ โดยทาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. มีการออกสินเชื่อเงินให้กู้ยืมล่าสุด โดยมีชื่อเรียกว่า “สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ” ให้วงเงินกู้รายละไม่เกิน 1 แสนบาท พร้อมกับสินเชื่อ “โครงการสินเชื่อนวัตกรรมดี มีเงินทุน“สนับสนุนในลักษณะ Smart Farmer เพื่อช่วยเหลือเกษตรและครอบครัว. รายละเอียดเพิ่มเติมของสินเชื่อจะมีอะไรบ้างเรามาอ่านต่อด้านล่างกันเลยครับ.

 

นาย ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวใว้ว่า จากเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ในปัจจุบันนี้ ส่งผลทำให้ประชาชนบางส่วนขาดรายได้ และไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมของตนเองได้ ทาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงได้เปิดตัว สินเชื่อเงินให้กู้ยืมใหม่ด้วยกัน 2 ตัว ได้แก่

1. สินเชื่อ สานฝันสร้างอาชีพ มีวงเงินรวม 30,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ในการปล่อยกู้คือ เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่าย หรือ ค่าลงทุนในการเริ่มต้นประกอบอาชีพสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชนเมือง และ ภาคชนบท ผ่านโครงการสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อมีดังนี้

1. จะต้องเป็นเกษตรกร / ทายาทเกษตรกร / บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร

2. บุคคลทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื่อไวรัสโควิด-19 มีความคิดที่จะประกอบอาชีพเกษตรหรือ ประกอบการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. อาชีพนอกภาคการเกษตร และอาชีพที่มีลักษณะเป็นการลงทุนค้าขาย เพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือน ซึ่งใช้เงินในการลงทุนที่ไม่มากนัก

  •  วงเงินกู้  ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย
  •  อัตราดอกเบี้ย ในกรณีกู้เป็นค่าใช้จ่ายคิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ระยะเวลาในการชำระคืน ไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษไม่เกิน 18 เดือน) นับตั้งแต่วันขอกู้
  •  กรณีเป็นค่าลงทุนปีที่ 1-3 คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี
  •  ปีที่ 4 – 5 อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.5 ต่อปี) กำหนดระยะเวลาในการชำระคืนไม่เกิน 5 ปี  โดยปลอดชำระต้นเงิน 2 ปีแรก แต่ก็ยังต้องชำระดอกเบี้ยต่อ
สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ

2. โครงการ สินเชื่อนวัตกรรมดี เงินทุน มีวงเงินรวม 60,000 ล้านบาท วัตถุประสงค์ในการปล่อยกู้มีดังนี้

เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร และ บุคคลทั่วไปที่มีแนวคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร หรือนอกภาคการเกษตรที่ใช้นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี ในลักษณะ Smart Farmer

โดยนำเอาความรู้ ความสามารถ ทักษะแนวคิด และวิธีการ เทคโนโลยีเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือ แนวทางในการปฏิบัติ ตลอดไปจนภูมิปัญญาชาวบ้าน มาใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร หรือนอกภาคการเกษตร หรือ ต่อยอดธุรกิจที่ดำเนินการอยู่เดิม เพื่อเป็นการสร้างรายได้ หรือ ฟื้นฟูธุระกิจให้ดำเนินการต่อไปได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

→ เป็นเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป ที่มีการจัดทำแผนงาน หรือแผนธุรกิจที่ชัดเจน มีทักษะ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพรวมถึงมีแนวคิดในการใช้นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี หรือได้รับการศึกษาฝึกอบรมจากส่วนงานทั้งของภาครัฐ หรือเอกชน มีวงเงินให้กู้ยืม ได้ตามความจำเป็นตามแผนการประกอบอาชีพ หรือทำธุรกิจ

 

อัตราดอกเบี้ย

→ ในกรณีกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี กำหนดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษไม่เกิน 18 เดือน) นับตั้งแต่วันขอกู้
→ ในกรณีเป็นค่าลงทุน ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.5 ต่อปี) กำหนดระยะเวลาชำระคืน ไม่เกิน 10 ปี ปลอดชำระ ต้นเงิน 3 ปีแรก แต่ยังต้องชำระดอกเบี้ยต่อ

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการจ่ายเงินกู้ทั้ง 2 โครงการนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564ไปจนถึง 31 มีนาคม 2567 และ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการขอรับบริการสินเชื่อของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ท่านใดสนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ผ่านช่องทาง LINE Official : BAAC Family หรือ ติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน

ติดต่อได้ที่เบอร์ Call Center 02 555 0555

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข่าสารจากทางเว็บไซต์มา ณ. ที่นี้