ออมสินมอบเงินขวัญถุง แจกรายละ 500 บาท ไม่ต้องกู้ยืมเงินสินเชื่อใดๆ รับไปเลย

ธนาคารออมสิน แจกเงิน 500 บาท เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี การก่อตั้งธนาคารออมสิน ผู้สนใจสามารถดูวิธีการรับชุดของขวัญมูลค่า 500 บาท จากธนาคารออมสิน

โดยมีรายละเอียดดังนี้ ธนาคารออมสินฉลองครบรอบ 108 ปีการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนและเกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน ,

  • ฟรีแพ็คเกจของขวัญ 500 บาท

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อรับมัน ขั้นตอนการชำระเงิน 500 บาท

1. ธนาคารจะจ่ายเงินเบื้องต้นจำนวน 500 บาทต่อคน ให้กับเด็กที่เกิดในธนาคารออมสินในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี

2. บิดาหรือมารดาเป็นผู้ขอทุนประเดิมและเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

เป็นบิดาหรือมารดาของบุตรที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 1 พ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย รับเงินต้นที่สาขาธนาคารออมสิน ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เอกสารที่ต้องใช้ในการขอรับทุนเบื้องต้นมีดังนี้

ต้นฉบับและสำเนาสูติบัตรของเด็ก บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรราชการหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของบิดาหรือมารดาหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงตนของบุคคลที่มีหมายเลขประจำตัวที่กำหนด

สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา ธนาคารจะฝากเงินเริ่มต้นเข้าบัญชีเงินฝากของผู้เยาว์5 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขการชำระเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับเด็กแรกเกิดตามประกาศนี้ตามที่เห็นสมควรในอนาคต นอกจากเงิน 500 บาท ธนาคารยังส่งกระป๋องครบรอบ 108 ปี เพียงฝากเงิน 500 บาทขึ้นไป

คุณก็จะได้กระปุกออมสินอายุ 108 ปี (คนละ 1 กระป๋อง) การจองมีจำนวนจำกัด นอกจากการฉลองครบรอบ 108 ปีของการฝากเงินพิเศษและการบริจาคชีวิตและครอบครัว

ที่มา https://www.gsb.or.th/news/gift1apr/