“สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ” ออมสินพร้อมช่วยคนไทย ทำหนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์

“สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ”

ออมสินพร้อมช่วยคนไทย ทำหนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์

จุดประสงค์การกู้
– เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค
– แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ

คุณสมบัติผู้กู้
– เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
– สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
– มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
– เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

จำนวนเงินให้กู้
– ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน
– วงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาท

ระยะเวลาชำระคืน
– ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

หลักประกัน
– ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย
– อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน

อ่านเพิ่มเติม
Close