มาแล้ว ออมสิน เตรียมลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเยียวยาโควิด ปี2564 10,000 บา ท ไม่เกี่ยวกับสินเชื่อพลังรากฐาน

Sponsored Ad

ธนาคาร ออมสิน ได้มีการดำเนินการออกมาตรการช่วยเหลือให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยการเตรียมพร้อมในการเปิด สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย วงเงิน 10,000 บาท


สินเชื่อออมสิน 10000 – เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ระลอกใหม่ ทางรัฐบาลได้มีคำสั่งให้หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการออกมาตรการช่วยเหลือ และเยียวยา ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อม ซึ่งทางธนาคาร ออมสิน ก็ได้ตอบสนองโดยออกมาตรการด้วยกัน 5 ประการ หนึ่งในนั้นก็คือ สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย วงเงิน 10,000 บาท

โดยสินเชื่อดังกล่าวนี้จะมีด้วยกัน 2 ส่วน ในส่วนแรกจะเป็นสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ปล่อยวงเงินให้ไม่เกิน 10,000 บาท และสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ซึ่งเราจะมาเน้นกันที่ในส่วนแรกกัน

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา นั้นมีรายละเอียดดัวยกันดังนี้

 • เปิดให้กู้ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน
 • คุณสมบัติของผู้กู้ สินเชื่อออมสิน 10000
  • เป็นผู้ที่มีอาชีพอิสระ ไม่ใช่เกษตรกร มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน, เป็นผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำ หรือเป็นผู้ที่ตกงานเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19 / โควิด-19) และอื่น ๆ
  • มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
  • มีที่อยู่อาศัยแน่นอน และสามารถติดต่อได้
  • สินเชื่อดังกล่าวเป็นสินเชื่อไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)
  • ระยะเวลาในการให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 เดือนแรก / โดยเริ่มชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยภายในงวดที่ 7
 • ขั้นตอนในการขอกู้ สินเชื่อออมสิน 10000
  • ทำการลงทะเบียนผ่านช่องทาง www.gsb.or.th เท่านั้น ให้ทำการเลือกในส่วน ผู้มีอาชีพอิสระ

 

  • กรอกรายละเอียดข้อมูลตามที่ได้กำหนดไว้ โดยระยะเวลาในส่วนนี้ยังไม่มีการกำหนด
  • เมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้รอการนัดหมายจากทางธนาคาร ผ่านช่องทาง SMS เมื่อได้รับแล้วให้ทำการเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
   • สำเนาบัตรประชาชน
   • สำเนาทะเบียนบ้าน
   • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน
   • หลักฐานการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (Covid-19 / โควิด-19) (ถ้าหากมี)
   • เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ (กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ)
  • ทำการติดต่อธนาคารตามวัน เวลาที่ได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งแสดงเอกสารที่ได้แจ้งไว้
  • ธนาคารจะทำการแจ้งผลในการอนุมัติ ผ่านช่องทาง SMS และจะทำการโอนเข้าบัญชีภายในระยะเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ SMS
  • สามารถทำธุรกรรมได้ในทันทีที่ได้เงิน ไม่ว่าจะผ่านตู้ ATM หรือแอพพลิเคชั่น MyMo

แหล่งที่มาของข้อมูล : ธนาคารออมสิน (GSB)

 

Sponsored Ad